Gebruiksvoorwaarden

Met respect voor je privacy

1. Persoonsgegevens

De Stad Gent behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Door een account aan te maken op Kotatgent, ga je ermee akkoord dat de Stad Gent jouw gegevens zal verwerken om:

 • Algemene mailings van Kotatgent te versturen.
 • Je te contacteren via mail of telefoon om te informeren, adviseren en sensibiliseren over studentenhuisvesting en initiatieven van de Stad in het kader van woonbeleid.
 • Dienst Toezicht Stad Gent je te laten contacteren voor een controle ter plaatse op vlak van basiswoonkwaliteit, brandveiligheid of stedenbouwkundige voorschriften. 
 • Dienst Toezicht Stad Gent je te laten contacteren bij het te huur stellen van huisvesting met een ongeschikt- of onbewoonbaarheid.
 • Na te gaan of er een conformiteitsattest is afgeleverd op dit adres en op welke datum dit gebeurde  (concreet zal er bij de advertentie staan: ‘Conformiteitsattest datum 01/01/2015’ of ‘Geen conformiteitsattest’ of ‘Onbekend’ (= de status wanneer de medewerker van Kotatgent dit nog niet heeft kunnen nakijken)). 
 • Dienst Toezicht Stad Gent en de brandweer een controle op dit adres te laten uitvoeren op vlak van basiswoonkwaliteit (Vlaamse Wooncode) en brandveiligheid (Gents politiereglement op de kamerwoningen)
 • Na te gaan of dit adres beschikt over de correcte stedenbouwkundige vergunning om te mogen verhuren aan studenten.
 • Dienst Toezicht Stad Gent te laten nagaan of er een stedenbouwkundige overtreding is gebeurd. 
 • Na te gaan of er een ongeschikt- of onbewoonbaarheid is op dit adres (indien ja wordt de advertentie verwijderd en wordt dit doorgegeven aan Dienst Toezicht die dit mogelijks doorgeeft aan de Vlaamse Wooninspectie). 
 • Dit adres door te geven aan Dienst Belastingen in het kader van de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister.
 • Dit adres te koppelen aan het Gentse woningregister. 
 • Dit adres te gebruiken om het totaaloverzicht te vervolledigen van het gebouwenpatrimonium op het Gentse grondgebied (hiervoor worden de adresgegevens mogelijks gekoppeld aan andere databestanden).

De gegevens worden gedeeld met de Hulpverleningszone Centrum in het kader van controle op brandveiligheid.  We verwijderen je gegevens na verwijdering van je profiel.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 

In sommige gevallen kun je ook jouw gegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier

2. Inhoud en aansprakelijkheid

Stad Gent levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Dit neemt niet weg dat de juistheid niet altijd voor 100% gegarandeerd kan worden. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de informatie op de website.

De Stad Gent en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via de website werd gevonden of uitgewisseld.

Ze zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen en de schade die veroorzaakt wordt door deze virussen.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stad Gent geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit (problemen bij) de toegang tot of het gebruik van de website.

3. Gebruik

Deze website is eigendom van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Door gebruik te maken van deze website verbind je je er toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

De gebruiksvoorwaarden kunnen echter op elk moment gewijzigd worden door de Stad Gent.  Wanneer je niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan je beslissen om je account stop te zetten.

De website wordt door jou op eigen risico gebruikt.

Stad Gent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van het softwaresysteem of van de informatie op de website of het gebruik van deze website.     

Kotatgent staat voor een beleid waarbij studentvriendelijkheid, brandveiligheid en woonkwaliteit voorop wordt gesteld. Wanneer je adverteert op de website onderschrijf je deze waarden.

Kotatgent rekent op je verantwoordelijkheidszin om correct en professioneel te verhuren aan studenten. Dit wil zeggen: je studentenhuisvesting conform stellen volgens de verplichte woonkwaliteits- en brandveiligheidsvereisten volgens de Vlaamse Wooncode en het Gentse politiereglement op de kamerwoningen, het naleven van de huurwetgeving, je studentenhuisvesting goed onderhouden en beheren, de studenten wijzen op hun rechten en plichten, een evenwichtig huishoudelijk reglement opstellen. 

Op Kotatgent mogen volgende panden geadverteerd worden: kamers uit vergunde kamerwoningen, studio’s en grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten. 

Indien je niet exact weet welke stedenbouwkundige vergunning je huisvesting heeft, twijfel dan niet om Kotatgent hierover op voorhand vrijblijvend te contacteren via kot@gent.be of 09 266 76 40.

Kotatgent zal na het online gaan van je advertentie nagaan of je huisvesting beschikt over de correcte stedenbouwkundige vergunning om te mogen verhuren aan studenten. Indien de vergunning niet correct is, zal je advertentie offline gehaald worden. 

Studentenhuisvesting die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is, mag niet geadverteerd worden op Kotatgent. Kotatgent zal na het online gaan van je advertentie nagaan of je huisvesting ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is. Indien dit zo is, verwijdert Kotatgent je publicatie. 

Kotatgent kan beslissen om je huisvesting niet langer te adverteren indien er klachten ontvangen worden over ontoereikend beheer. 

4. Links

Deze website bevat ook links.

De Stad Gent kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud en kwaliteit van of de toegang tot deze sites. Het opnemen van links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  

In geen geval kan de Stad Gent aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze links, software of informatie.

5. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (met inbegrip van de teksten, beelden, logo’ s, …) behoren toe aan de Stad Gent.

De informatie op deze website mag enkel voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden aangewend worden mits bronvermelding.

Wens je informatie (teksten, beelden, …) te reproduceren of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de Stad Gent.

6. Geschillen

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd.

7. Vragen en klachten

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze website kan je contact opnemen met kot@gent.be of 09 266 76 40.